Algemene Vergadering

Deze vergadering is het hoogste orgaan. Ze is samengesteld uit werkende leden. Haar rechten en bevoegdheden zijn vastgelegd en omschreven in de statuten. Ze kan de stauten wijzigen. Ze stelt de van de raad van bestuur samen. Ze is bevoegd voor de goedkeuring van het jaar- en financieel verslag, de opstelling van de jaarlijkse begroting en het jaarprogramma.

Beheer

Raad van Bestuur

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn bepaald in de statuten. Ze vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De huidige Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

 • Bijnens Jos: voorzitter - afgevaardigd bestuurder
 • Thewissen Francine: ondervoorzitter - bestuurder
 • Hellofs Theo: secretaris - bestuurder
 • Stulens André: penningmeester - bestuurder
 • Vissers Jef: bestuurder
 • Claes Bernadette: bestuurder

 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur staat in voor de opvolging van de werking van de vereniging. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:

 • Bijnens Jos: voorzitter - afgevaardigd bestuurder
 • Thewissen Francine: ondervoorzitter - bestuurder
 • Hellofs Theo: secretaris - bestuurder
 • Stulens André: penningmeester - bestuurder

De administratie

Orchis vzw beschikt over een team permanente medewerkers. Ze is gevestigd in het Natuurcentrum Orchis vzw, Perronstraat 1, 3740 Munsterbilzen-Bilzen. De administratie is als volgt samengesteld:

 • Panis Inse: medewerker beleid - inseorchis@gmail.com
 • Meylaerts Patrick: medewerker natuurbeheer- patrickorchis@gmail.com
 • Bastiaans Gilbert: medewerker natuurbeheer - gilbertorchis@gmail.com

Beheerswerkploeg

In samenwerking met Natuur en Landschapsbeheer Limburg vzw beschikt Orchis vzw over twee werkkrachten die, in het kader van groenjobs, beheerswerken in onze natuurgebieden verrichten.

Werkgroepen

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, zijn er in de schoot van Orchis vzw drie werkgroepen opgericht. Deze vormen de pijlers voor de uitvoering van de verschillende disciplines.

Werkgroep ruimtelijke ordening

Deze werkgroep heeft als taak adviezen te formuleren i.v.m. ruimtelijke ordening: ontwikkeling van de structuurplannen en bijzondere plannen van aanleg. Daarom stelt zij dossiers samen met de knelpunten aangaande natuur- en milieubeleid: de impact van beleidsbeslissingen over de natuur, open landschappen en milieu. Hierin wordt zij ondersteund door gegevens van de werkgroepen educatie, ecologie en natuurbeheer.

Werkgroep Ecologie en Beheer

Zij beheert de natuurgebieden van Orchis vzw. Door inventarisatie en het opmaken van beheersplannen zorgt deze groep voor de goede ontwikkeling van de belangrijke biotopen in onze natuurgebieden. Deze werkgroep stelt de beheersplannen samen en bereiden de reservaaterkenning voor. Een viertal mensen zorgen voor de uitvoering van het ecologische beheer van onze natuurgebieden.

Werkgroep Educatie

Deze werkgroep heeft tot doel het bevorderen van een proces van bewustwording, van relaties tussen mensen, de cultuur en de levende en niet-levende omgeving. Dit proces moet leiden tot een bewuste keuze voor behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu. Deze werking overschrijdt ruim een gewone informatieve werking vanwege haar vormingsaspect en de wederzijdse interacties tussen deelnemers en begeleiders. De werkgroep richt zich tot verschillende doelgroepen: jongeren en volwassenen (scholen, verenigingen, diensten, instellingen, ruimer publiek), alsook kansarme groepen. De educatieve werkgroep gebruikt hiervoor de volgende educatieve middelen: geleide excursies, geleide natuur- en landschapswandelingen, tentoonstellingen, mediaberichten, natuurbeheer, wateronderzoek in de amfibieënpoelen, zoals in de natuurgebieden: de Vallei van de Krombeek, Schuylenborg, Hoefaert, Motmolen. Om efficiënt te kunnen inspelen op vragen uit diverse gemeenten werden een aantal themawerkboekjes samengesteld per biotoop: het bos, de holle weg, de vijver...