Natuurgebieden

Molenbeemd te Membruggen-Riemst

De Molenbeemd, aan weerszijden van de Molenbeek, is gelegen ter hoogte van de grens van Membruggen (Riemst) en Grote-Spouwen (Bilzen) in het brongebied van de Demer. De unieke waarde van dit gebied bestaat vooral uit de aanwezigheid van vochtige hooilanden afgewisseld met ruigtekruiden, bos, moerasvegetaties... Te midden van een grootschalig akkerland zijn dit soort gebieden zeker waardevol. Door aan te sluiten bij het vroegere beheer (maaien, knotten van wilgen, afvoeren maaisel) wordt de cultuurhistorische en ecologische waarde van  het gebied terug verbeterd. Zo is er na meer dan 10 jaar beheerswerk al een zeer gevarieerd gebied ontstaan bestaande uit bloemrijke hooilanden, vochtige zeggevegetaties, rietland, slootjes, bosjes afgezoomd met hagen, rijen knotwilgen en houtkanten.
In dit ecologisch waardevol natuurgebied komen de met uitsterven bedreigde zeggekorfslak en de nauwe korfslak voor. Ze worden nu beschermd door de Europese habitatrichtlijn. Deze slakken stellen hoge eisen aan hun omgeving. Ze leven voornamelijk op  moeraszegge, hoewel ze ook wel eens worden aangetroffen op andere moerasplanten. Een andere bepalende factor is de waterhuishouding. Deze heeft een grote invloed op de vegetatie. Wanneer men een te hoge waterstand heeft, belemmert dit de zeggenvegetatie. Omgekeerd kan een te lage waterstand ook nefaste gevolgen hebben voor de vegetatie zodat er vergrassing ontstaat. Een noodzakelijke behoefte is kalk. Deze is te verklaren doordat de zeggekorfslak en de nauwe korfslak huisjesslakken zijn. Voor een sterk huisje is kalk nodig. In de Molenbeemd doet Orchis vzw sinds 1996 het beheer en blijkbaar zijn deze slakjes tevreden over het werk.

 

 

     


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech