Natuurgebieden

Bilzen, Demervallei 'De Motmolen'

In de Demervallei, op nauwelijks enkele kilometers uit het centrum van de stad Bilzen, bevindt zich een gebied met een hoge natuurwaarde. Dit stukje Demervallei, ongeveer 13 ha, werd in 1996 in het kader van natuur- en landschapsbehoud door Limburg.net in huur gegeven aan Orchis vzw.
Ondertussen heeft Orchis vzw er verschillende terreinen weten te verwerven. Oorspronkelijk was dit gebied deels KMO-zone, deels agrarisch, landschappelijk waardevol gebied. Op voorstel van Orchis kwam er een bestemmingswijziging. Nu is het op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied.
Dit terrein heeft ook een cultuurhistorische waarde door de aanwezigheid van de ruïne van de Motmolen.
Het natuurgebied omvat ecologisch zeer waardevolle terreinen, bestaande uit een kwelgebied met elzenbroekbos, graslanden en verruigd rietland. In het broekbos vinden wij massaal eenbes, gevlekte aronskelk, vogelmelk en keverorchis. In het natte gedeelten staat er moerasspirea, moesdistel, dotterbloem en herfsttijloos. In een groot deel is er een sterke ontwikkeling van een rietland. Kleine karekiet, ijsvogel, buizerd en boomvalk zijn er regelmatige broeders.
Orchis vzw beheert er 14ha 49a 33ca.

In 2021 is natuurgebied De Motmolen ingericht als klimaatbuffer.

Begin juli startten natuurwerken in het ecologisch waardevol gebied De Motmolen in Bilzen. De projectpartners herstellen de beemd, zodat deze kan fungeren als buffer voor zowel droogte als overvloedige neerslag. Ook heel wat planten en dieren genieten van de ingrepen in dit stukje Europese topnatuur op een boogscheut van Bilzen centrum.

 

 

     


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech