Natuurdoelen in de Krombeekvallei

Door Orchis vzw

De natuurdoelen kunnen grofweg worden onderverdeeld in de volgende 4 deelgebieden:

  • In het noorden een gebied waar een grote aaneengesloten oppervlakte halfopen graslanden worden verwezenlijkt, met behoud van de aanwezige diverse kleine landschapselementen zoals hagen, bomenrijen, poelen,knotbomen, dikke solitaire bomen, etc. Enkele goed ontwikkelde habitatbossen bevinden zich tussen de graslanden en blijven behouden.
  • In de middenzone een combinatie van graslanden, ruigten,struweel en bos. De middenzone wordt van de noordelijke zone gescheiden door een sterk verhoogde spoorwegbedding, die momenteel niet meer uitgebaat wordt (uitgezonderd railbike-activiteiten). Hoewel deze spoorlijnberm op Geopunt ingekleurd staat als habitatwaardig bos, valt toch niet uit te sluiten dat ze ooit terug ingezet wordt voor transportdoeleinden. Vandaar dat ze niet als habitat in het globaal kader opgenomen wordt.
  • In het zuiden een halfopen mozaïeklandschap met graslanden, ruigtes, struweel en bos
  • Een open zone met hooilanden en graasweiden in het zuiden als overgang naar de landbouwgebieden