Wat staat nu precies in het voorstel van stikstofdecreet?

Voor de industrie een stikstofdrempel van 1 procent, voor de landbouw een van 0,025 procent. Dat staat in het voorstel van decreet dat Open VLD en N-VA aan het parlement voorleggen

Het is nu uitkijken hoe de Raad van State oordeelt over het gebruik van drempels, en of de Raad de verschillende strengheid voor landbouw en voor industrie al dan niet interpreteert als discriminatie..

 1. Stikstofbad
  Eerst wordt duidelijk gesteld wat het doel is van dit decreet: de instandhoudingsdoelstellingen halen van de Europees beschermde natuurgebieden. Daartoe moet de stikstofneerslag in die natuurgebieden worden teruggedrongen. Om dat te bereiken, moet de stikstofuitstoot in Vlaanderen naar beneden. De jaarlijkse emissie van het Vlaams Gewest moet tegen 1 januari 2031 beperkt zijn tot 21.800 ton NO? (stikstof uit industrie en verkeer) en 21.300 ton ammoniak (stikstof uit landbouw). Om dat te bereiken, moet de NO? met 45 procent dalen en de ammoniak met 40,3 procent tegenover het referentiejaar 2015. Daartoe worden aan veehouderijen maatregelen opgelegd. Zo moet de omvang van de varkensstapel verminderen met 30 procent.
 2. Piekbelasters
  Wie wordt aangeduid als piekbelaster, zal de activiteit integraal moeten stopzetten op het ogenblik dat de vergunning vervalt en ten laatste op 31 december 2030.
  Een piekbelaster is een activiteit met een impactscore hoger dan of gelijk aan 50 procent. Die impactscore is de verhouding van de totale stikstofneerslag van een project tegenover de hoeveelheid stikstof die een natuurgebied aankan. Dat laatste is vastgelegd in een kritische depositiewaarde – de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van de natuur significant wordt aangetast door stikstofdepositie. In Nederland kwam er veel kritiek op het gebruik van die kritische depositiewaarde en het is de vraag of de Raad van State die meetmethode waterdicht vindt.
 3. Industrie
  Vergunningen voor industrie met impact op een natuurgebied hebben geen probleem, als hun impactscore lager is dan of gelijk aan de drempelwaarde van 1 procent. Als ze een hogere impactscore hebben, moeten ze met een passende beoordeling aantonen dat ze de neerwaartse trend van stikstof in een bepaald natuurgebied niet hypothekeert. Die passende beoordeling zal dan wel gedetailleerder en preciezer moeten zijn dan in die passende beoordeling die Ineos voorlegde voor zijn ethaankraker, zo bleek uit het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting. De Raad stelde ook vragen bij het arbitraire gebruik van zo’n drempel. Benieuwd of die de Raad van State wel overleeft.
 4. Landbouw
  Voor landbouw geldt geen drempel van 1 procent, maar van 0,025 procent. Enige flexibiliteit komt van een variabele drempel. Onder die variabele drempel kan er alsnog een vergunning volgen, onder voorwaarden. Die variabele drempel ligt nu op 0,028 procent, maar kan oplopen tot 0,8 procent als de maatregelen tegen ammoniak effect sorteren.
 5. Turnhouts Vennengebied
  Aan het Turnhouts Vennengebied is een apart hoofdstuk gewijd, omdat het daar gaat om landbouw nabij kwetsbare vennen, heiden en moerassen. In dat gebied moet een extra reductie komen van ammoniakuitstoot van 100 ton. Daarvoor is een intendant aangesteld. Die moet voor 10 maart 2025 een plan opstellen en elke drie maand rapporteren aan de Vlaamse regering.

De Standaard
Jeroen Struys

 • Deel opinie!