Noord-zuid verbinding

Hasselt, 22 oktober2015

In Het Belang van Limburg van zaterdag, 10 oktober was tel ezen dat minister Schauvliege zich nogal boos maakte omwille van een foute kaart in het dossier van de Noord-Zuid omleiding in Houthalen.
De minister stelde zelfs dat ze “een onderzoek wilt over hoe deze stommiteit is kunnen gebeuren”.
De kaart waar het hier om draait is de kaart met de weergave van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) in de omgeving van het omleidingstracé.
Zoals bekend loopt het traject van de omleidingsweg in Houthalen-Helchteren doorheen belangrijke ecologische gebieden, of loopt het tracé in de directe omgeving ervan. Op de kaart met aanduiding van het VEN, gevoegd bij het plan-MER van 2014, is in het noordelijk deel van het tracé de VEN-afbakening opgeheven. Dit wekt de indruk dat het tracé zich situeert tussen twee VEN-gebieden.Dit is natuurlijk niet zo.
Wel wordt de afbakening van een VEN opgeheven als de bestemming van een betrokken gebied gewijzigd wordt door een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan(RUP). Dit is hier wel gebeurd door de vaststelling van het RUP omleidingsweg N74 in maart 2011. Maar door het arrest van de Raad van State van 29 maart 2013 werd dit RUP vernietigd en diende dus ook de VEN-afbakening hersteld te worden.Dit is echter voor dit gebied niet gebeurd. Van daar deze fout. Opvallend is echter dat voor het VEN-gebied ten zuiden van de Guldensporenlaan deze fout niet gemaakt is.
Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 14 oktober was er ook nogal wat heibel in het Vlaams parlement naar aanleiding van deze “foute kaart”. Maar niet alleen op deze kaart is er een foutje gemaakt.
Op kaart 3 “Bestaande juridische toestand: andere plannen” van het GRUP N74 werd het VEN gebied “Mangel- en Winterbeek” wel aangeduid, maar ontbreekt de aanduiding van het EG Habitatgebied.
Ook op kaart 3 wordt het natuurreservaat de Laambeekvallei (gelegen ten zuiden van de E314 op grondgebied van Zonhoven) aangeduid als Vlaams natuurreservaat,terwijl het een erkend reservaat is in eigendom en beheer van Limburgs Landschap.
Ook op kaart 3 wordt het natuurreservaat “Vallei van de Zwarte Beek” gelegen in het noorden van het gebied, op grondgebied van Hechtel-Eksel, aangeduid als Vlaams natuurreservaat, terwijl het een erkend reservaat is in eigendom en beheer van Natuurpunt.
Belangrijker dan de foute kaarten zijn natuurlijk de gevolgen die hieraan gehecht worden bij het nemen van een besluit en de behandeling van het globale dossier door de studiebureaus, administraties en overheden.
Zo stelt het plan-MER onder meer:
“Ter hoogte van Kraanberg wordt het omleidingstracé aan beide zijden omringt door het VEN-gebied “De Mangel- en Winterbeek”. De zone waar de weg voorzien is, is niet als VEN-gebied ingekleurd. Er treedt bijgevolg geen ruimteverlies op binnen het VEN-gebied”.
Daarenboven blijkt dat niet alleen de VEN-afbakening is opgeheven voor de wegzate zelf, maar ook voor de naastliggende zones die op het GRUP worden aangeduid als “Overdruk voor landschappelijke en functionele inpassing vanwegen infrastructuur”. Nochtans stelt het GRUP dat in deze zones de oorspronkelijke bestemming (in dit geval natuurgebied) behouden blijft.
Een logische conclusie is dat als de oorspronkelijke bestemming behouden blijft, ook de nadien vastgestelde opdruk “Vlaams Ecologisch Netwerk” behouden blijft.
Daaruit volgt dan weer dat men in de naastliggende zones, conform het Natuurdecreet (artikel 26 bis), geen schade aan de natuur mag aanbrengen.Hetgeen hier wel zal gebeuren aangezien men deze zones wil gebruiken als werfzones voor transport en opslag van allerlei materialen.

Hoe dan ook, het is aan de Raad van State om te beslissen over het verzoekschrift dat werd ingediend om het GRUP “Noord-Zuid omleidingswegN74” te vernietigen.
We houden jullie verder op de hoogte.

 

Met vriendelijke groeten,
August Feyen
Coördinator
Limburgse Milieukoepel vzw© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech